بخش فوق برنامه - چهارم کندو
تصاویر منتخب کاربران


برنامه هفته چهارم آذر ماه (20 تا 24 آذر) - پایه پنجم

برنامه هفته چهارم آذر ماه (20 تا 24 آذر) - پایه پنجم

طراحی جدول با موضوع پژوهش و علوم تجربی

طراحی جدول با موضوع پژوهش و علوم تجربی

کار و فناوری- تمرین درس اول

کار و فناوری- تمرین درس اول

برنامه هفته اول مهرماه- پایه پنجم

برنامه هفته اول مهرماه- پایه پنجم

برنامه هفته اول آذر ماه - پایه پنجم (29 آبان ماه الی 3 آذر)

برنامه هفته اول آذر ماه - پایه پنجم (29 آبان ماه الی 3 آذر)

برنامه هفته دوم آذر ماه_ پنجم

برنامه هفته دوم آذر ماه_ پنجم

برنامه هفته چهارم ماه بهمن _پنجم

برنامه هفته چهارم ماه بهمن _پنجم

اندیشه ورزی

اندیشه ورزی

دخترم حداقل 6 تفاوت از تصویر بالا را پیدا کن.

برنامه هفتگی پایه پنجم/ 14 تا 18 فرودین ماه 1400

برنامه هفتگی پایه پنجم/ 14 تا 18 فرودین ماه 1400

برنامه هفتگی  « ۲۷ آذر تا ۱ دی » پایه پنجم

برنامه هفتگی « ۲۷ آذر تا ۱ دی » پایه پنجم