۵۹۰۸
۸

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۰ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۴۹۱ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننموده‌ام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

برنامه کلاس پنجم روز دوشنبه 18 اسفند ماه
برنامه کلاس پنجم روز چهارشنبه 13 اسفند ماه
فوق برنامه (هنر گلدوزی)- جلسه اول دوخت برگ
برنامه روز دوشنبه 19 آبان ماه
روش تهیه کوکی
برنامه روز سه شنبه 15 مهرماه
کاربرگ مرور ریاضی (صندوقچه ریاضی)

...